Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno

Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZYNIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie określa szczegółową organizację pracy, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. gminie - oznacza to wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Węgorzyno,

 2. ośrodku - oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie,

 3. kierowniku - oznacza to Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie,

 4. głównym księgowym - oznacza to Głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie,

 5. pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie na podstawie umowy o prace,

 6. regulaminie - oznacza to niniejszy regulamin organizacyjny

§ 3

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.

 2. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.163/ oraz określone innymi ustawami w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie zgodnie z upoważnieniami udzielonymi odpowiednio przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Radę Miejską w Węgorzynie i Burmistrza Węgorzyna.

 3. W celu realizacji zadań pomocy społecznej ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 4

 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.

 2. Teren działania ośrodka obejmuje Gminę Węgorzyno.

 3. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Węgorzyna.

§ 5

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

 2. W przypadku nieobecności kierownika, ośrodkiem kieruje pracownik upoważniony przez kierownika.

 3. Kierownik sprawuje funkcję kierowniczą bezpośrednio oraz za pośrednictwem głównego księgowego.

§ 6

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierownika ośrodka wykonuje Burmistrz Węgorzyna.

 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników ośrodka wykonuje kierownik.

Rozdział 2.

Struktura organizacyjna ośrodka.

§ 7

Strukturę organizacyjną ośrodka obrazuje schemat graficzny przedstawiony w załączniku nr 1 do regulaminu.

Rozdział 3.

Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób kierujących pracą ośrodka.

§ 8

Kierownik kieruje jednostką, odpowiada za działalność, realizację zadań ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:

 1. Kierowanie ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Reprezentowanie ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności.

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa w przedmiocie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

 4. Realizację zadań pomocy społecznej, tak w zakresie zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.

 5. Organizowanie działalności ośrodka.

 6. Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy społecznej.

 7. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z opracowanych planów.

 8. Kontrolowania stopnia realizacji zadań przez podległych pracowników.

 9. Podejmowanie innych decyzji należących do zadań ośrodka, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących z ośrodka.

 10. Współpraca z Komisjami Rady Miejskiej w Węgorzynie.

 11. Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej.

 12. Składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 13. Prawidłowa, zgodna z przepisami ośrodka polityka zatrudnieniowo-kadrowa.

 14. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie ośrodka.

§ 9

Główny księgowy kieruje całokształtem zagadnień finansowych ośrodka i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Do obowiązków głównego księgowego należy:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.

 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.

 3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 5. Organizowanie polityki księgowej i rachunkowości ośrodka.

 6. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.

 7. Składanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.

 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizy.

 9. Opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał i zarządzeń z nim związanych.

 10. Nadzór nad prawidłowością sporządzania planów finansowych.

 11. Opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.

 12. Współdziałanie z kierownikiem w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych działalności ośrodka.

 13. Przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań finansowych.

 14. Sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności ośrodka.

 15. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji ośrodka, a przeznaczonych na określone cele i zadania.

 16. Rozliczanie funduszu płac, nagród, świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalanie wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz salda pogotowia kasowego.

 18. Dekretowanie dokumentów księgowych.

 19. Prowadzenie kontroli finansowej w ośrodku.

 20. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień finansowych ośrodka ze skarbnikiem gminy.

 21. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw finansowych ośrodka.

 22. Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 4.

Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w ośrodku.

§ 10

 1. Do zadań i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku należy:

 1. praca socjalna,

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiowa oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 10. w toku realizacji obowiązków wynikających z tego zakresu kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

 11. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę zgłaszających się po pomoc,

 12. udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 13. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

 14. podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,

 15. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 16. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,

 17. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania ośrodka,

 18. realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,

 19. współpraca przy analizie i ocenie potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 20. współpraca z kierownikiem w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie świadczeń pomocy społecznej poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,

 21. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej,

 22. przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej,

 23. prowadzenie komputerowej bazy danych klientów pomocy społecznej w ośrodku i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń,

 24. przyjmowanie wniosków i wywiadów środowiskowych oraz przetwarzanie ich w komputerowych programach obowiązujących w ośrodku,

 25. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej i innych ustaw obowiązujących w ośrodku, jak również o umieszczenie podopiecznych w lokalnych placówkach opiekuńczych,

 26. przygotowywanie decyzji i organizowanie pogrzebów zmarłych z terenu gminy, którzy tego wymagają,

 27. prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją świadczeń ubezpieczonych podopiecznych ośrodka,

 28. sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji przez dział księgowości,

 29. prowadzenie rejestru wydanych decyzji świadczeń z pomocy społecznej,

 30. przygotowywanie zaświadczeń klientów pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej,

 31. rozliczanie miesięczne obiadów, dzieci zakwalifikowanych do korzystania ze stołówki szkolnej,

 32. przestrzeganie terminowości realizacji świadczeń.

§ 11

Do zadań i kompetencji pracownika księgowości należy:

 1. prowadzenie rachunkowości ośrodka,

 2. księgowanie syntetyczne i analityczne ośrodka,

 3. uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych sald,

 4. sporządzanie zestawień obrotów i sald,

 5. wystawianie not księgowych,

 6. dekretowanie dokumentów księgowych,

 7. rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,

 8. rozliczanie inwestycji i księgowanie dokumentów,

 9. przyjmowanie depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów i kaucji,

 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych ośrodka,

 11. prowadzenie ewidencji pozostałych środków nietrwałych środka,

 12. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

 13. rozliczanie inwentaryzacji,

 14. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

 15. rozliczanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło - naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,

 16. sporządzanie list płac pracowników ośrodka,

 17. rozliczanie ryczałtów samochodowych,

 18. sporządzanie przelewów dotyczących list płac oraz rozliczeń z kontrahentami,

 19. prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kartotek wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych,

 20. obliczanie, rozliczanie i przekazywanie co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe za ubezpieczonych oraz składek na fundusz pracy,

 21. sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RSA, RZA,

 22. sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych RMUA o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników,

 23. naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,

 24. naliczanie i wypłata zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego,

 25. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych (ZUS Rp-7),

 26. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalanie wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz salda pogotowia kasowego,

§ 12

Do zadań i kompetencji pracownika świadczeń rodzinnych należy:

 1. analiza i ocena potrzeb w celu sporządzenia bilansów potrzeb w zakresie realizacji ustawy o świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,

 2. planowanie i realizacja budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 3. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 4. współpraca z kierownikiem i głównym księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,

 5. przygotowywanie wzorów wszelkich typów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 6. nadzór nad terminową realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i oraz kontrolowanie stopnia realizacji,

 7. przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 8. kwalifikowanie wniosków o przyznanie świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach

 9. prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 10. prowadzenie teczek decyzyjnych klientów,

 11. prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 12. prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji tych świadczeń,

 13. sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do realizacji przez dział księgowości,

 14. miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację wypłat z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 15. ustalanie wysokości środków finansowych na wypłatę świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz kosztów związanych z obsługa tych świadczeń, niezbędnej do opracowania rocznego planu działalności ośrodka w tym zakresie.

§ 13

Do zadań i kompetencji pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach,

 3. kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych,

 5. naliczanie dodatków mieszkaniowych,

 6. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

 7. sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,

 8. prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dodatków mieszkaniowych,

 9. prowadzenie komputerowej bezy danych dotyczącej dodatków mieszkaniowych,

 10. utrzymywanie stałego kontaktu z zarządcami nieruchomości na terenie gminy Jabłonna, na rzecz których przekazywane są dodatki mieszkaniowe,

 11. utrzymywanie kontaktu z gminnym wydziałem ds. gospodarki mieszkaniowej,

 12. współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia w uzasadnionych przypadkach kompleksowej pomocy,

§ 14

Do zadań pracownika świadczącego usługi opiekuńcze należy:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów ośrodka wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje czynności:

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:

 1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien),

 2. utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,

 3. przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety,

 4. zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania),

 5. pomoc przy spożywaniu posiłków,

 6. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,

 7. zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni,

 8. palenie w piecu oraz dostarczanie węgla i drewna do mieszkania podopiecznego,

 9. przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości,

 10. dostarczanie posiłków z placówek gastronomicznych,

 11. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,

 12. załatwianie spraw urzędowych,

  1. Opieka higieniczna

   1. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu),

   2. zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,

   3. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - pomoc w dojściu do toalety.

 1. Zalecona przez lekarza pielęgnacja:

 1. podawanie leków, okłady, nacieranie,

 2. zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom,

  1. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

 1. organizowanie spacerów,

 2. organizowanie czasu wolnego.

§ 15

Do zadań Punktu Wolontariatu należy:

 1. jest rozeznanie przy współpracy z pracownikami socjalnymi ośrodka potrzeb wśród osób wymagających pomocy,

 2. udzielanie osobom wymagającym pomocy dobrowolnych i bezpłatnych świadczeń przez wolontariuszy,

 3. pomoc w nauce,

 4. dotrzymywanie towarzystwa, głownie osobom starszym i niepełnosprawnym np. wspólne spacery, czytanie prasy, książek, rozmowy,

 5. pomoc w codziennych czynności bytowych np. pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, drobne naprawy, kontakty z lekarzem, wykupienie recept, zrobienie drobnych zakupów,

Rozdział 5.

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 16

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w ośrodku odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisami szczegółowymi i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w ośrodku.

§ 17

 1. Pracownicy ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

  1. niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu załatwienia,

  2. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

  3. informowani o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć,

  4. według potrzeb bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy.

 2. Rozpatrywanie spraw należy do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego ze względu na przedmiot sprawy.

 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących bieżącej działalności ośrodka i podejmowanych przez pracowników działań przygotowują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za określone czynności i przedstawiają je do akceptacji i podpisu kierownika.

 4. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1300 - 1500.

 5. Pracownicy w sprawach skarg i wniosków przyjmują codziennie w godzinach funkcjonowania ośrodka.

 6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi kierownik.

Rozdział 6.

Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów.

§ 18

       1. Do podpisu wyłącznie przez kierownika zastrzeżone są następujące dokumenty:

 1. decyzje i postanowienia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,

 2. zarządzenia wewnętrzne,

 3. korespondencja wychodząca za wyjątkiem korespondencji, do podpisywania której kierownik upoważnił inne osoby,

 4. decyzje w sprawach osobowych pracowników ośrodka,

 5. sprawozdania, na których wymagany jest podpis kierownika,

 6. inne dokumenty zastrzeżone przepisami prawa.

       1. Pisma, o których mowa w ust. 1 przygotowują a następnie przedkładają do akceptacji i podpisu kierownikowi pracownicy ośrodka.

       2. Kierownik udziela i przyznaje:

 1. urlopy pracownikom ośrodka,

 2. nagrody dla pracowników ośrodka.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe.

§ 20

 1. Kierownik opracowuje zakresy czynności dla podległych mu pracowników .

 2. Zakresy czynności o których mowa w ust. 1 podpisuje kierownik.

§ 21

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie a dotyczące funkcjonowania ośrodka ustala kierownik w formie zarządzeń wewnętrznych, które podaje do wiadomości pracownikom za potwierdzeniem.

Węgorzyno styczeń 2014 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Zielińska 28-11-2017 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Zielińska 28-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2017 14:33