Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno

Zapytanie cenowe - kurs prawa jazdy kat. B


0x01 graphic

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy OPS.042.1.2014.KMD

ZAPYTANIE CENOWE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

W związku z realizacją przez Gminę Węgorzyno/Ośrodek Pomocy Społecznej
w Węgorzynie projektu systemowego pt. „POMÓŻ SOBIE - od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu.

Opis warunków udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Kurs prawa jazdy kat. B powinien być zgodny z zapisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania
i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z dnia 31 października 2005 r. z późn. zm.)

Opis przedmiotu

Kurs prawa jazdy kat. B + opłata egzaminacyjna + badania lekarskie ( 8 osób),

Termin realizacji - marzec - grudzień 2014 r.

Istotne warunki zamówienia:

- opłacenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia kursu

- zapewnienie uczestnikom ubezpieczenia NNW

- ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych

- sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów państwowych (egzamin wewnętrzny)

- opłacenie jednego podejścia do egzaminu państwowego dla każdego uczestnika

- kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym nie później niż do dnia 05.12.2014 r.

- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu: karta przeprowadzonych zajęć zawierająca listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu wewnętrznego, dokumentacja fotograficzna.

Faktura powinna zostać wystawiona po zakończeniu szkolenia. Termin płatności faktury 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności do chwili otrzymania na wyodrębnione konto dotacji
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dopuszcza się zmiany w terminach realizowanego zadania oraz zwiększenie ilości uczestników o 1 osobę.

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru lub Ewidencji Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert

- pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia

- CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę instruktorów

- program szkolenia

- kalkulacja cenowa oferty

Kryterium oceny ofert w zadaniu:

100% - cena.

Sposób przygotowania ofert:

Oferta może zostać złożona zgodnie z dowolnym wzorem o ile zawiera ona odpowiednie informacje stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2014 r. do godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. OPS w Węgorzynie, ul. Ks. F. Sosnowskiego 5,

- drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie, ul. Ks. F. Sosnowskiego 5 73-155 Węgorzyno, (liczy się data wpływu przed nałożonym terminem złożenia ofert),

- pocztą elektroniczną na adres ops@wegorzyno.pl

- faxem pod nr. 91 3971409

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający powiadomi w wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie BIP, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Informacje końcowe.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Oferty przygotowywane są wyłącznie na koszt Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i oceny zaproponowanych rozwiązań ograniczających w zakresie podmiotu zamówienia.

Liczba uczestniczących może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jednakże wynagrodzenie za wykonanie zamówienia pozostanie niezmienne.

Oferta jest integralną częścią umowy.

Kierownik OPS Węgorzyno

Halina Jagiełka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrianna Szałach 18-03-2014 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2014 11:09