Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno

Nabór na pracownika socjalnego ds. realizacji świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY
ds. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ


1. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna.


3. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
2) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
3) odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
4) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub samorządowej (preferowany staż pracy w OPS),
5) biegła umiejętność obsługi komputera (w tym SYSTEM POMOST),
6) znajomość przepisów prawa z zakresu:
a) kodeksu postępowania administracyjnego,
b) ustawy o pomocy społecznej, wraz z przepisami wykonawczymi,
c) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
d) ustawy o pracownikach samorządowych,
e) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
f) ustawy o ochronie danych osobowych,
g) ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
h) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Prowadzenie rejestru osób otrzymujących poszczególne formy pomocy (pieniężne,
w naturze) oraz umieszczanych w domach pomocy społecznej.
2) Przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy
społecznej z zakresu zadań własnych i zleconych gminie: zasiłki stałe, zasiłki okresowe,
zasiłki celowe, realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kierujących
do domów pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt w DPS,
na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych.
3) Systematyczne nanoszenie decyzji w systemie informatycznym.
4) Sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z terminami wcześniej
ustalonymi i przekazywanie ich do realizacji przez Księgowość Ośrodka.
5) Sporządzanie zamówień zapotrzebowania na usługi i kierowanie ich do podmiotów
je realizujących.
6) Rozliczanie i opisywanie rachunków za wykonane usługi.
7) Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych oraz meldunków
miesięcznych,
8) Prowadzenie Płatnika – zgłoszenie i rozliczanie osób uprawnionych do ubezpieczenia
zdrowotnego i społecznego.


5. WARUNKI PRACY:
1) wymiar czasu pracy – pełen etat,
2) podstawowy system czasu pracy,
3) obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dziennie.


6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy
(lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie
o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach,
posiadanych uprawnieniach,
5) oświadczenie o niekaralności.

7. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór – pracownik socjalny ds. realizacji świadczeń”, (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 08.04.2016 r. (do godziny 12:00) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie, ul. Ks. F. Sosnowskiego 5, 73-155 Węgorzyno.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Ośrodka po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wszystkie wymagane dokumenty i spełniające wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.


8. DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania obejmującego rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne.
Planowany termin zatrudnienia – od 01 maja 2016 r.


Węgorzyno, dnia 29.03.2016 r.
KierownikOśrodka Pomocy Społecznej
/-/ Halina Jagiełka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowacki 30-03-2016 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Nowacki 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2016 08:06